B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼

B̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼

C̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼Ô̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼.̼ ̼B̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼l̼ầ̼y̼ ̼l̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼
̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ỵ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ấ̼m̼ ̼l̼e̼m̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼n̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼”̼.
̼C̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼n̼g̼ ̼(̼4̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼o̼à̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼9̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼

 

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼.̼̼ C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼“̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ẹ̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼”̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼9̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ộ̼p̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼.

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ C̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼o̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ổ̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼e̼ ̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ì̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼á̼i̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.
̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼i̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼o̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼g̼ã̼ ̼m̼a̼ ̼m̼e̼n̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼m̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼a̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.
̼̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼a̼n̼ ̼d̼í̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼i̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼“̼b̼ậ̼t̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼á̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼d̼ừ̼a̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼ ̼N̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼n̼á̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼.̼ ̼L̼ạ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼S̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼h̼ư̼ ̼đ̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼“̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼ M̼ẹ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼é̼p̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼ộ̼i̼”̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼“̼đ̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼”̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼c̼u̼u̼-̼m̼e̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼o̼-̼h̼a̼n̼h̼-̼c̼h̼a̼u̼-̼d̼i̼c̼h̼-̼t̼o̼n̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼x̼i̼n̼-̼a̼n̼-̼t̼u̼-̼h̼i̼n̼h̼-̼2̼0̼1̼3̼0̼4̼0̼2̼i̼7̼3̼2̼1̼6̼5̼/̼

 

adminvn