X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼2̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼2̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼4̼7̼3̼P̼Q̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼4̼7̼5̼P̼Q̼/̼3̼1̼1̼ ̼-̼ ̼3̼1̼2̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼4̼7̼5̼P̼Q̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

M̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼.̼K̼H̼Á̼N̼H̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼4̼7̼5̼Q̼P̼/̼3̼1̼1̼-̼ ̼3̼1̼2̼ ̼(̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼2̼k̼V̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼
T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼5̼9̼6̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼. “̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ữ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼5̼9̼6̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ “̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

 

M̼ẹ̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼a̼
C̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼s̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼t̼ạ̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼v̼ô̼i̼
B̼é̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼
“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ủ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼d̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼2̼k̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼B̼V̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼ây̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼6̼%̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼
̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼5̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼o̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼
̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

 

adminvn