Q̼u̼ặ̼n̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼A̼u̼ ̼T̼ừ̼.̼N̼g̼ ̼K̼h̼ú̼.̼C̼ ̼R̼u̼ộ̼.̼T̼ ̼K̼h̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼”̼T̼.̼Ự̼ ̼T̼.̼Ử̼”̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼ấ̼.̼Y̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼ú̼n̼g̼ ̼V̼i̼ế̼.̼N̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼o̼n̼ ̼Ă̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼.̼

Q̼u̼ặ̼n̼ ̼L̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼A̼u̼ ̼T̼ừ̼.̼N̼g̼ ̼K̼h̼ú̼.̼C̼ ̼R̼u̼ộ̼.̼T̼ ̼K̼h̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼”̼T̼.̼Ự̼ ̼T̼.̼Ử̼”̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼ấ̼.̼Y̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼ú̼n̼g̼ ̼V̼i̼ế̼.̼N̼g̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼o̼n̼ ̼Ă̼n̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼…̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼…̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼̣̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼c̼u̼ố̼̼i̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼o̼̣̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼í̼̼t̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼p̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼̼u̼ ̼v̼à̼̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼s̼ổ̼̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼n̼g̼h̼è̼̼o̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼̣̼n̼ ̼u̼ấ̼̼t̼ ̼x̼ó̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼4̼,̼ ̼x̼ứ̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼…̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼̼t̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼ý̼̼ ̼c̼h̼í̼̼ ̼s̼ắ̼̼t̼ ̼s̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼v̼ơ̼̣̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.

N̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼n̼g̼h̼i̼̣̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼”̼đ̼ã̼̼ ̼g̼õ̼ ̼m̼o̼̣̼i̼ ̼c̼á̼̼n̼h̼ ̼c̼ử̼̼a̼”̼
̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼v̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ìm̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼̣̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ụ̼i̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼a̼y̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

A̼n̼h̼ ̼T̼ừ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼

̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼

 

̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼
̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼.̼

̼“̼A̼nh̼ ̼B̼ì̼n̼h̼!̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼H̼à̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼à̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼!̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼á̼o̼.̼ ̼Q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼â̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼”̼.̼

̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ý̼ ̼t̼ứ̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼,̼ ̼l̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼“̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼!̼

A̼n̼h̼!̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼E̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼!̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

 

̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ụ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ì̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼ ̼s̼o̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼!̼ ̼A̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼

̼M̼ỹ̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼!̼”̼.

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼u̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼4̼0̼1̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼5̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼h̼é̼m̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

Nguồn : https://newsheadline24h.com/q%CC%BCu%CC%BCa%CC%BCn%CC%BC-%CC%BCl%CC%BCo%CC%BCn%CC%BCg%CC%BC-%CC%BCd%CC%BC-%CC%BCa%CC%BCu%CC%BC-%CC%BCt%CC%BCu%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCg%CC%BC-%CC%BCk%CC%BCh%CC%BCu%CC%BC-%CC%BCc%CC%BC-%CC%BCr%CC%BCu/

 

adminvn