N̼.̼ữ̼ ̼g̼i̼.̼á̼o̼ ̼v̼i̼.̼ê̼n̼ ̼c̼.̼ù̼n̼g̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼l̼.̼ộ̼t̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼c̼h̼.̼ị̼ ̼d̼.̼â̼u̼ ̼v̼.̼ì̼.̼.̼.̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼t̼o̼.̼à̼n̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼g̼.̼á̼i̼

N̼.̼ữ̼ ̼g̼i̼.̼á̼o̼ ̼v̼i̼.̼ê̼n̼ ̼c̼.̼ù̼n̼g̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼l̼.̼ộ̼t̼ ̼đ̼.̼ồ̼ ̼c̼h̼.̼ị̼ ̼d̼.̼â̼u̼ ̼v̼.̼ì̼.̼.̼.̼ ̼đ̼.̼ẻ̼ ̼t̼o̼.̼à̼n̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼g̼.̼á̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼A̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼5̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼“̼V̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼á̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼.̼ă̼m̼ ̼g̼h̼.̼é̼t̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼á̼o̼ ̼n̼â̼u̼ ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼(̼á̼o̼ ̼h̼o̼a̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼
̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼8̼-̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼ỷ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼8̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼K̼ỷ̼)̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼K̼ỷ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ụ̼)̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼ú̼m̼ ̼t̼.̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼.̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼v̼.̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼1̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

 

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼
̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼4̼-̼2̼0̼1̼2̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼5̼,̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼1̼8̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼1̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼í̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼5̼.̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼đ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼

̼”̼T̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼b̼ờ̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼3̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼

̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼T̼X̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼.̼i̼ ̼k̼ị̼.̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼b̼.̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼.̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼é̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼“̼v̼ị̼t̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼o̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼,̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

̼M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼“̼x̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼t̼.̼a̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼s̼o̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼…̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼

adminvn