Đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ì̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼v̼.̼ớ̼i̼ ̼v̼.̼ợ̼ ̼b̼.̼é̼̼

Đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ì̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼v̼.̼ớ̼i̼ ̼v̼.̼ợ̼ ̼b̼.̼é̼̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼

̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼i̼ ̼k̼ị̼.̼c̼h̼.̼.̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼8̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼)̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼“̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼4̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼á̼m̼ ̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ù̼a̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ă̼m̼.̼ ̼

̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼,̼ ̼m̼a̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼t̼,̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼.̼i̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼”̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼g̼ỡ̼”̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼á̼.̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼.̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼

̼L̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼b̼ặ̼m̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼o̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ ̼“̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼m̼”̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼“̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼.̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ả̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼n̼e̼m̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼r̼.̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼L̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼m̼ã̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼é̼.̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼”̼.̼ ̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼”̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼p̼h̼.̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼x̼.̼ử̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼a̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼a̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼.̼ ̼

 

̼T̼r̼ự̼c̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼.̼á̼u̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼h̼ờ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼…̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼.̼ ̼B̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼,̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼?̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼.̼.̼H̼ọ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ú̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼.̼é̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼.̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼G̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼/̼.̼

adminvn