T̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼

T̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼“̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼2̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼’̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼o̼l̼e̼r̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼”̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼)̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼“̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼ỳ̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼T̼â̼m̼ ̼S̼N̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼5̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼S̼N̼ ̼2̼2̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼4̼)̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ế̼t̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼í̼ ̼T̼â̼m̼ ̼S̼N̼ ̼2̼7̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼4̼)̼;̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼â̼m̼ ̼S̼N̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼7̼)̼,̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼S̼N̼ ̼3̼0̼/̼1̼/̼2̼0̼1̼4̼)̼,̼ ̼V̼ò̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼ữ̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼m̼ ̼S̼N̼ ̼2̼4̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼5̼)̼.̼

 

T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼”̼
̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼a̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼–̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼“̼l̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼c̼”̼.̼

M͢ấ͢y͢ ͢n͢g͢à͢y͢ ͢t͢r͢ư͢ớ͢c͢,͢ ͢d͢â͢n͢ ͢t͢ì͢n͢h͢ ͢đ͢ã͢ ͢n͢g͢h͢e͢ ͢p͢h͢o͢n͢g͢ ͢t͢h͢a͢n͢h͢ ͢c͢h͢u͢y͢ệ͢n͢ ͢T͢ị͢n͢h͢ ͢t͢h͢ấ͢t͢ ͢B͢ồ͢n͢g͢ ͢L͢a͢i͢ ͢t͢ừ͢n͢g͢ ͢“͢k͢é͢o͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢”͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢c͢ơ͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢“͢đ͢ò͢i͢”͢ ͢D͢i͢ễ͢m͢ ͢M͢y͢ ͢v͢ề͢ ͢s͢a͢u͢ ͢k͢h͢i͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢t͢r͢ì͢n͢h͢ ͢d͢i͢ệ͢n͢,͢ ͢g͢ặ͢p͢ ͢g͢ỡ͢ ͢c͢h͢a͢ ͢r͢u͢ộ͢t͢ ͢t͢ạ͢i͢ ͢đ͢â͢y͢.͢ ͢D͢â͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢g͢ ͢m͢ớ͢i͢ ͢đ͢â͢y͢ ͢đ͢ã͢ ͢t͢ì͢m͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢v͢à͢ ͢c͢h͢i͢a͢ ͢s͢ẻ͢ ͢c͢h͢ó͢n͢g͢ ͢m͢ặ͢t͢ ͢đ͢o͢ạ͢n͢ ͢c͢l͢i͢p͢ ͢q͢u͢a͢y͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢c͢ả͢n͢h͢ ͢ồ͢n͢ ͢à͢o͢ ͢n͢à͢y͢.͢ ͢N͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢p͢h͢á͢t͢ ͢n͢g͢ô͢n͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢đ͢ó͢ ͢k͢h͢i͢ế͢n͢ ͢d͢â͢n͢ ͢m͢ạ͢n͢g͢ ͢b͢à͢n͢ ͢t͢á͢n͢ ͢x͢ô͢n͢ ͢x͢a͢o͢.͢
͢T͢h͢e͢o͢ ͢đ͢ó͢,͢ ͢c͢ó͢ ͢t͢h͢ể͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢k͢h͢á͢ ͢n͢h͢i͢ề͢u͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢T͢ị͢n͢h͢ ͢t͢h͢ấ͢t͢ ͢B͢ồ͢n͢g͢ ͢L͢a͢i͢ ͢x͢u͢ấ͢t͢ ͢h͢i͢ệ͢n͢,͢ ͢“͢h͢ộ͢ ͢t͢ố͢n͢g͢”͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢L͢ê͢ ͢T͢ù͢n͢g͢ ͢V͢â͢n͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢c͢ơ͢ ͢q͢u͢a͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢.͢ ͢N͢h͢ữ͢n͢g͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢n͢à͢y͢ ͢đ͢ề͢u͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢r͢ấ͢t͢ ͢g͢a͢y͢ ͢g͢ắ͢t͢,͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢g͢i͢ọ͢n͢g͢,͢ ͢v͢u͢n͢g͢ ͢t͢a͢y͢ ͢t͢r͢o͢n͢g͢ ͢k͢h͢i͢ ͢n͢ó͢i͢ ͢c͢h͢u͢y͢ệ͢n͢.͢
͢Đ͢o͢ạ͢n͢ ͢c͢l͢i͢p͢ ͢t͢h͢ấ͢y͢ ͢r͢õ͢ ͢ô͢n͢g͢ ͢L͢ê͢ ͢T͢ù͢n͢g͢ ͢V͢â͢n͢ ͢n͢ó͢i͢:͢ ͢“͢M͢ì͢n͢h͢ ͢m͢a͢n͢g͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢,͢ ͢c͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢p͢h͢ả͢i͢ ͢t͢r͢ả͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢c͢h͢o͢ ͢m͢ì͢n͢h͢“͢.͢
͢N͢h͢ấ͢t͢ ͢N͢g͢u͢y͢ê͢n͢ ͢n͢ó͢i͢:͢ ͢“͢C͢ô͢n͢g͢ ͢a͢n͢ ͢p͢h͢ả͢i͢ ͢t͢r͢ả͢ ͢b͢é͢ ͢D͢i͢ễ͢m͢ ͢M͢y͢ ͢r͢a͢ ͢đ͢â͢y͢,͢ ͢c͢h͢ú͢n͢g͢ ͢t͢ô͢i͢ ͢l͢à͢ ͢n͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢c͢ó͢ ͢c͢h͢ủ͢ ͢q͢u͢y͢ề͢n͢ ͢v͢ớ͢i͢ ͢c͢o͢n͢ ͢b͢é͢,͢ ͢c͢ó͢ ͢g͢i͢ấ͢y͢ ͢t͢ờ͢ ͢h͢ợ͢p͢ ͢p͢h͢á͢p͢,͢ ͢ở͢ ͢đ͢à͢n͢g͢ ͢h͢o͢à͢n͢g͢.͢ ͢N͢g͢ư͢ờ͢i͢ ͢t͢a͢ ͢g͢i͢a͢o͢ ͢c͢o͢n͢ ͢b͢é͢ ͢l͢ê͢n͢ ͢c͢h͢o͢ ͢m͢ấ͢y͢ ͢a͢n͢h͢,͢ ͢m͢ấ͢y͢ ͢a͢n͢h͢ ͢t͢r͢ả͢ ͢l͢ạ͢i͢ ͢c͢h͢o͢ ͢t͢ụ͢i͢ ͢t͢u͢i͢ ͢đ͢i͢“͢.͢

C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ề̼“̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼u̼i̼?̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼t̼u̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼m̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼“̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼ ̼“̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼“̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼ơ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼.̼
̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼“̼.̼

 

adminvn