C̼.̼o̼n̼ ̼d̼.̼â̼u̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ế̼n̼ ̼n̼h̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼.̼ắ̼c̼ ̼N̼.̼i̼n̼h̼

C̼.̼o̼n̼ ̼d̼.̼â̼u̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ế̼n̼ ̼n̼h̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼.̼ắ̼c̼ ̼N̼.̼i̼n̼h̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼B̼.̼i̼ ̼k̼ị̼.̼c̼h̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ồ̼…̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ố̼c̼ ̼n̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼á̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼(̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼)̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼y̼ ̼k̼h̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼:̼ ̼“̼Đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼a̼n̼h̼”̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼V̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ơ̼ ̼g̼.̼a̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ơ̼ ̼g̼.̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ở̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼(̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼6̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼,̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼”̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼ ̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼n̼:̼ ̼”̼B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼”̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼

̼”̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼é̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼ư̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼”̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼ơ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼đ̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼”̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼C̼ô̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼”̼,̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼ế̼p̼”̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼p̼h̼ở̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼a̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ự̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼é̼o̼ ̼l̼e̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

̼H̼ộ̼i

adminvn