M̼ớ̼i̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼N̼a̼y̼;̼ ̼Đ̼i̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼C̼ả̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼à̼o̼ ̼T̼h̼ă̼m̼

M̼ớ̼i̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼N̼a̼y̼;̼ ̼Đ̼i̼ ̼Đ̼ẻ̼ ̼C̼ả̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼à̼o̼ ̼T̼h̼ă̼m̼

ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼3̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼

̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉.̼̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉”̼.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼x̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼”̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ʏ̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼

̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼”̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ᴏ̼́”̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̣̼ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼

̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼

̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ᴏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̣̼.̼

adminvn